main img main img main img main img main img main img main img main img

Άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
 2. Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή άδεια σκοπιμότητος, αναλόγως του χώρου εγκατάστασης του αυτόματου πωλητή (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 3. Τρία (3) σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης του χώρου εγκατάστασης του αυτόματου πωλητή. Κλίμακα 1:50
 4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)
 6. Α) Εάν το μηχάνημα είναι εισαγόμενο: Πιστοποιητικό εισαγωγής του αυτόματου μηχανήματος, μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών, Β) Εάν το μηχάνημα είναι εγχώριο: Πιστοποιητικό καταλληλότητας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας
 7. Το προβλεπόμενο από την 12172/22.03.02 ΚΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΦΕΚ 533/β/30.04.02 διπλότυπο του Δήμου, αξίας 75 €
 8. Δημοτική ενημερότητα

 

Αν πρόκειται για εταιρεία

Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 • Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα).
 • Το καταστατικό της εταιρείας για ΟΕ και ΕΕ και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μεταβολών (Αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 • Για τους εκπροσώπους των εταιριών να προσκομισθούν δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Προσοχή

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται επί τόπου)

 

Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πχ. ταυτότητα, καταστατικό εταιρείας) να είναι επικυρωμένα.

copyright © Δήμος Χερσονήσου