main img main img main img main img main img main img main img main img

Άδεια καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε κατ/μα που έχει ήδη εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 1. Αίτηση προς τον Δήμο. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
 2. Κανονισμό της πολυκατοικίας και δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:

  a) Όταν έχει κανονισμό: "Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού .............................................. αρ. ......... οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει από τον .................................. Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου."

  b) Όταν δεν έχει κανονισμό: "Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ................................................... αρ. ........ οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει από τον ................................ Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου."

  c) Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα. ΣΗΜ: Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας: επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής ή υπάρχει και αρνείται να υπογράψει.

 3. Το προβλεπόμενο από την 12172 / 22.03.02 ΚYΑ των ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. Α. ΦΕΚ 533/Β/30.04.02 παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 75 €
 4. Άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε.
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία) σε αντικατάσταση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ........ δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τα εξής: ‘‘Δηλώνω υπεύθυνα ότι το κατάστημά μου πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αρ.1107414/1491/Τα & ΕΦ Υπουργικής Απόφασης, και δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι της υπάρχουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ''.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ'' κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ'', ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής.
 10. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος ή μεταβολή.
 11. Δημοτική ενημερότητα
 12. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος

 

Προσοχή

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται επί τόπου)

Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πχ ταυτότητα, μισθωτήριο, κλπ) να είναι επικυρωμένα

copyright © Δήμος Χερσονήσου