main img main img main img main img main img main img main img main img

Άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50 cc

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης και ότι πρόκειται για οίκημα μόνιμης κατασκευής που διαθέτει ανάλογη γραφειακή εγκατάσταση(προκειμένου για εταιρία του νομίμως εκπροσώπου της). Στην περίπτωση εταιρίας απαιτείται το καταστατικό της, το ΦΕΚ δημοσίευσης της στους καταλόγους και το πρακτικό του ΔΣ όπου ορίζεται ο εκπρόσωπος της ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων.
 2. Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης.
 3. Οικοδομική άδεια με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει θεωρημένα από την Πολεοδομία καθώς και βεβαίωση της Πολεοδομίας από την οποία προκύπτει ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
 4. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία (3) αντίτυπα (1:1000), στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική, η ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος.
 5. Σχεδιάγραμμα κάτοψης σε τρία (3) αντίτυπα (1:50) του κατ/τος και του χώρου στάθμευσης των μοτοποδηλάτων, στο οποίο θα σημειώνονται εμφανώς οι εσωτερικοί (γραφειακές εγκαταστάσεις, ωφέλιμος χώρος, κλπ.) και οι υπαίθριοι ή κοινόχρηστοι χώροι.
 6. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 7. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης ή αποδεικτικό έγγραφο ότι πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο.
 8. Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα στην οποία θα αναγράφονται, ο αριθμός κυκλοφορίας, σκελετού, κινητήρα και το χρώμα.
 9. Θεωρημένα φ/α των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων.
 10. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι διαθέτει στο κατάστημά του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα αριθμό προστατευτικών κρανών.
 11. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη και είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωση πτυχιούχου τεχνίτη δικύκλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1575/85.
 12. Θεωρημένο φωτ/φο Αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 13. Θεωρημένο φωτ/φο άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή δίτροχου μοτοσικλέτας.
 14. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 12 έως και 15 ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.

 15. Διπλότυπο είσπραξης 75 ευρώ υπέρ του Δήμου.
 16. Αν η επιχείρηση στεγαστεί σε πολυκατοικία, υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του διαχειριστή της ή του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του καταστήματος για αυτό το σκοπό.
 17. Σε περίπτωση που η άδεια αιτηθεί από κάτοχο καταστήματος εκμίσθωσης αυτοκινήτων και δίτροχων μοτοσικλετών (για τον ίδιο χώρο), που λειτουργεί νόμιμα με σχετική άδεια του ΕΟΤ, στην αίτηση του ενδιαφερομένου πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με αριθμό 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 και 15 καθώς και

  α) Θεωρημένο φωτ/φο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος
  β) Έγκριση του ΕΟΤ, ότι επιτρέπει στον αιτούντα να εκμισθώσει στο κατάστημά του και μοτοποδήλατα ή ποδήλατα.

 18. Δημοτική ενημερότητα.

copyright © Δήμος Χερσονήσου