main img main img main img main img main img main img main img main img

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε ΟΤΑ

 

 Οι ΦοΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορέις της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦοΔΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.», το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α είναι:

Φραγκιαδάκης Βαρδής, (Δημοτικός Σύμβουλος) Πρόεδρος Δ.Σ

Μανουράς Αριστείδης, (Αντιδήμαρχος Δήμου Μινώα) Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Αργυράκης Νικόλαος, (Δημοτικός Σύμβουλος) Μέλος Δ.Σ

Χρηστάκης Ιωάννης, (Δημοτικός Σύμβουλος) Μέλος Δ.Σ

 Παπαδογιαννάκης Αντώνιος, (Δημοτικός Σύμβουλος) Μέλος Δ.Σ

Τσαγκαράκης Εμμανουήλ, (Δημοτικός Σύμβουλος) Μέλος Δ.Σ

Μπιτζαράκης Αντώνιος, (Δημοτικός Σύμβουλος) Μέλος Δ.Σ

Σέγκος Ιωάννης, (Δημοτικός Σύμβουλος) Μέλος Δ.Σ

Χειρακάκης Γεώργιος, (Δημοτικός Σύμβουλος) Μέλος Δ.Σ

 

 


 

Ο διαδικτυακός τόπος του φορέα είναι: www.fodsabp.gr

Στοιχεία επικοινωνίας του φορέα:

Λιμήν Χερσονήσου

Ελευθερίας 50 

Τηλ: 28970 21921 

Φαχ: 28970 25773 

e-mail: info@fodsabp.gr 

Χώρος Διαχείρισης Απορριμμάτων

Τηλ: 28970 22370

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

copyright © Δήμος Χερσονήσου