main img main img main img main img main img main img main img main img

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 - 17:00 - Μάλια - 2η Συνάντηση διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ξεκινήσει την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), μέσω του οποίου επιδιώκεται:

 

 • - η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας,
 • - η ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης,
 • - η ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,
 • - η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,
 • - η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
 • - η αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,
 • - η αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζή μετακίνησης,
 • - η μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων,
 • - η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),
 • - η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κ.λπ.) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,
 • - η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.

 

Με το ΣΒΑΚ επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αστική κινητικότητα ως ένα πεδίο που τέμνει κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και κατ’ επέκταση η εκπόνησή του αντλεί εργαλεία και προσεγγίσεις από τον κυκλοφοριακό, το συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον αστικό, τον περιβαλλοντικό και τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Με αυτή την έννοια το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας, σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα και τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, την ενεργειακή απόδοση της πόλη.

 

Αντικείμενο της πρώτης διαβούλευσης αποτέλεσε η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων στη λειτουργία της πόλεων και των παρακείμενων οικισμών. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου, που θα συμβάλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό του Οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  Οι παρουσιάσεις, το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο και το Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου βρίσκονται σε ιστοσελίδα του ιστότοπου του Δήμου Χερσονήσου (ΕΔΩ).

 

Καλείστε σε συνάντηση την Τρίτη 25/02/2020, στις 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων, όπου θα γίνει η δεύτερη διαβούλευση για το ΣΒΑΚ.

 

Βασικό αντικείμενο της δεύτερης αυτής συνάντησης των φορέων του Δήμου Χερσονήσου αποτελεί συζήτηση επί των ειδικών πλέον στόχων, των προτεραιοτήτων και των παρεμβάσεων που διαμορφώνονται για τους επιμέρους οικισμούς του δήμου μας. Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για να συνδιαμορφώσουμε το αύριο των μετακινήσεων στο δήμο μας.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου