main img main img main img main img main img main img main img main img

Oριστική απόσυρση με διάλυση ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τουλάχιστον 10 ετών

Συνημμένη η αρ. 1710/7-11-2017 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, με ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ, για την οριστική απόσυρση με διάλυση ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τουλάχιστον 10 ετών, ελεύθερων πάσης φύσης βαρών, με δέσμευση του ενδιαφερόμενου αλιέα, να μην λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος, εντός 5ετίας από την παραλαβή της επιδότησης.

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: http://aposyrsi.alieia.gr/ και ταχυδρομικά (με σφραγίδα ταχυδρομείου ίδιας ημερομηνίας με την ηλεκτρονική υποβολή (προφορική ενημέρωση ΥΑΑΤ), μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη πρόσκληση, απευθείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, χωρίς εμπλοκή της υπηρεσίας μας.

Η ηλεκτρονική υποβολή αρχίζει στις 09/11/2017 ώρα 10:00 και τελειώνει στις 04/12/2017 ώρα 15:00.

copyright © Δήμος Χερσονήσου