main img main img main img main img main img main img main img main img

Εκδοση και αναέωση από Ο.Τ.Α. των Διοικητικών αδειών Μουσικής - Μουσικών Οργάνων, όπως και των αδειών ίδρυσης και λειτουργείας κέντρων διασκέδασης και ανανέωση αυτών.

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου